Instytucja finansowa przyjazna mediacji – wyróżnienia KNF

W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania mediacją jako metodą rozwiązywania sporów pomiędzy instytucjami finansowymi i ich klientami. Mediacja oznacza znacznie niższe koszty oraz szybszy czas zakończenia sporu w porównaniu z postępowaniem przed sądem.

Komisja Nadzoru Finansowego po raz kolejny przyznała wyróżnienia Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji. Wyróżnionych za rok 2018 zostało siedem instytucji finansowych: PZU SA, Generali TU SA, STU ERGO Hestia SA, TUiR WARTA SA, TUZ TUW SA, InterRisk TU SA VIG, a także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Wyróżnienia te zostały ustanowione przez KNF w celu propagowania wśród instytucji finansowych mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez te instytucje usług.

Teraz trochę danych liczbowych:

W 2018 r. do Sądu Polubownego wpłynęło 2314 wniosków o przeprowadzenie mediacji, z czego w 1044 przypadkach doszło do postępowań mediacyjnych (czyli w 44% przypadków). Dodatkowo wzrosła liczba instytucji finansowych składających wnioski o mediację (wzrost o 3 instytucje w stosunku do poprzedniego roku). Wskazuje to na stale rosnącą popularność tej polubownej formy rozwiązywania sporów zarówno wśród konsumentów, jak i instytucji finansowych.

Podkreślenia wymaga bardzo wysoka skuteczność mediacji prowadzonych w ramach Sądu Polubownego. W ponad 81% przypadków mediacje te zakończyły się zawarciem ugody.

Dodaj komentarz

Close Menu
zadzwoń