Mediacja jest dobrowolną metodą rozwiązywania sporu, w której strony, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Dzięki mediacji mamy szansę na rozwiązanie sporu sporu w sposób ugodowy, bez angażowania sądu. W mediacji nie ma zwycięzców ani pokonanych.

Mediator pomaga stronom konfliktu w negocjowaniu, dba o to, by każda ze stron mogła przedstawić swój punkt widzenia. Zadaniem mediatora jest pomoc stronom w znalezieniu rozwiązań. W przypadku postępowania mediacyjnego, w przeciwieństwie do postępowania sądowego porozumienie jest wypracowane przez strony konfliktu. Mediacje tylko wtedy zakończą się ugodą gdy rozwiązanie jest akceptowalne przez obydwie strony.

Ugoda zawarta przed mediatorem jest zatwierdzana przez sąd. Zatwierdzona ugoda ma moc ugody zawartej przed sądem. Poprzez nadanie klauzuli wykonalności staje się ona tytułem wykonawczym a więc stanowi podstawę prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Główne zasady mediacji

DOBROWOLNOŚĆ – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron. Wobec uczestników postępowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek forma presji czy nacisku odnośnie udziału w mediacji.

POUFNOŚĆ – postępowanie mediacyjne jest poufne, co oznacza, że wszystkie informacje przekazywane przez strony postępowania mediatorowi jak i sobie wzajemnie pozostają zachowane w tajemnicy. Mediator nie ujawnia tych informacji nikomu, ani osobom prywatnym ani instytucjom ani wreszcie sądowi. Również strony mediacji nie mogą ujawniać tych informacji. Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji.

BEZSTRONNOŚĆ – strony w mediacji są jednakowo traktowane przez mediatora. Mediator jest osobą bezstronną, nie wyróżnia żadnej ze stron, nie ocenia propozycji rozwiązań proponowanych przez strony. Jego rolą jest pośredniczenie w osiągnięciu satysfakcjonującego porozumienia przez strony.

NEUTRALNOŚĆ – mediator nie może narzucać stronom własnych rozwiązań. Jest neutralny wobec stron oraz przedmiotu sporu i wypracowanych rozwiązań.

Mediacje – krok po kroku

Jak rozpocząć mediacje?

Są dwie możliwości:

  1. Mediacje sądowe – na podstawie postanowienia sądu (po wszczęciu postępowania). Sąd kieruje sprawę do Mediatora za zgodą stron. Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego. W tym wypadku Mediator kontaktuje się ze stronami i ustala termin spotkania.
  2. Mediacje umowne – przed rozpoczęciem postępowania sądowego strony dobrowolnie zgłaszają się do wybranego mediatora. Strony podpisują umowę o mediację, w której określają przedmiot mediacji.

 

Jak przebiegają mediacje?

  • Otwarcie mediacji przez mediatora poprzez przedstawienie zasad mediacji oraz podstawowych informacji o przebiegu posiedzenia mediacyjnego,
  • Przedstawienie stanowisk przez strony, przedstawienie propozycji ugodowych,
  • Rozmowa pomiędzy stronami, nad której przebiegiem czuwa Mediator. Negocjacje i próba wypracowania ugody.
  • Zawarcie ugody.

 

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

  1. W przypadku wypracowania ugody w przypadku mediacji ze skierowania sądu (lub w przypadku gdy strony chcą wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie ugody) ugoda oraz protokół z mediacji są składane w sądzie. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie. Jeżeli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
  2. W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Jakie skutki prawne wywołuje ugoda mediacyjna?

Ugoda jest dużo cenniejsza niż wyrok sądu. Z wielu powodów. Przede wszystkim jest wypracowana przez strony czyli jest AKCEPTOWALNA przez nas i przez drugą stronę. Oznacza to, że nikt (m. in. sąd) nie narzucił nam jak mamy się zachować. Oczywiście musimy czasem iść na jakieś ustępstwa ale jest to w granicach dla nas również akceptowalnych.

Po zatwierdzeniu, ugoda mediacyjna zyskuje rangę prawną ugody sądowej, co oznacza, że wywołuje ona takie same skutki prawne, jak gdyby strony zawarły ugodę przed sądem.

Ugoda zatwierdzona przez sąd podlega wykonaniu jak orzeczenie sądu.

Close Menu
zadzwoń