Mediacje cywilne

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne (o rozwód, seprację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.

Przedmiotem mediacji cywilnych mogą być na przykład:

  • sprawy o zapłatę,
  • zniesienie współwłasności,
  • sprawy pracownicze,
  • rozwiązanie lub niewykonanie umowy,
  • odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych (np. wykorzystanie wizerunku),
  • roszczenia wynikające np. z umów budowlanych,
  • podział majątku dorobkowego,
  • dział spadku,
  • sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem),
  • sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Dlaczego warto skorzystać z usług mediatora w sprawach cywilnych?

Na przykładzie sprawy spadkowej

Proces sądowy, który zazwyczaj jest długi i nieprzyjemny, w tym wypadku jest tym trudniejszy, że bliskie sobie osoby stają na sali sądowej po przeciwnych stronach. Gdy sąd w końcu wyda jakieś orzeczenie, najpewniej ktoś będzie niezadowolony. A może nawet wszyscy będą niezadowoleni?  Poczucie krzywdy i niesprawiedliwości na zawsze może rzutować na relacjach rodzinnych. Jak później żyć niedaleko siebie, czy spotykać się w święta czy z okazji urodzin?

Chociażby dlatego, że po zakończeniu sprawy chcemy utrzymać ze sobą dobre relacje w rodzinie, powinniśmy rozważyć mediacje. Celem postępowania mediacyjnego jest wypracowanie ugody, na którą ma wpływ każda ze stron. Ugoda musi być akceptowalna przez wszystkich. Taka sytuacja sprawia, że mamy poczucie sprawiedliwości i możemy uniknąć kryzysów i konfliktów rodzinnych. Dodatkowo postępowanie mediacyjne będzie tańsze i szybsze niż postępowanie sądowe.

 

Close Menu
zadzwoń