Mediacje

Dorota Uherek-Karasek

Co to jest mediacja?

Mediacja jest dobrowolną metodą rozwiązywania sporu, w której strony, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.

Dzięki mediacji mamy szansę na rozwiązanie sporu w sposób ugodowy, bez angażowania sądu. W mediacji nie ma zwycięzców ani pokonanych.

Mediator pomaga stronom konfliktu w negocjowaniu, dba o to, by każda ze stron mogła przedstawić swój punkt widzenia. Zadaniem mediatora jest pomoc stronom w znalezieniu rozwiązań. W przypadku postępowania mediacyjnego, w przeciwieństwie do postępowania sądowego porozumienie jest wypracowane przez strony konfliktu. Mediacje tylko wtedy zakończą się ugodą gdy rozwiązanie jest akceptowalne przez obydwie strony.

Mediacja może być prowadzona na wniosek stron przed wszczęciem postępowania sądowego lub strony mogą zostać skierowane do mediatora przez sąd. Jest to postępowanie tańsze i szybsze niż postępowanie sądowe.

Ugoda zawarta przed mediatorem jest zatwierdzana przez sąd. Zatwierdzona ugoda ma moc ugody zawartej przed sądem. Poprzez nadanie klauzuli wykonalności staje się ona tytułem wykonawczym a więc stanowi podstawę prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Korzyści z mediacji

  • Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne i satysfakcjonujące obydwie strony rozwiązanie problemu. W przypadku postępowania mediacyjnego, w przeciwieństwie do postępowania sądowego ostateczne porozumienie jest wypracowane przez strony konfliktu, a nie stanowi rozstrzygnięcia sędziego, z tych względów jest ono akceptowane i uznawane przez strony.
  • Mediacja jest sposobem na szybkie i tanie rozwiązanie sporu w formie polubownego porozumienia.
  • Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
  • Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
  • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
  • Mediacja charakteryzuje się większą elastycznością niż proces sądowy oraz jej przebieg jest mniej formalny. Spotkania odbywają się w dogodnym dla stron terminie oraz miejscu.

Jakimi sprawami się zajmuję

Moją specjalnością są mediacje:

  • cywilne m.in. sprawy o podział spadku, roszczenia wynikające z umów, odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych, konflikty związane z własnością, tzw. sprawy sąsiedzkie
  • rodzinne: alimenty, podział majątku wspólnego, władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem oraz ustalenie kontaktów, tzw. plan rodzicielski
  • gospodarcze np. o zapłatę z tytułu umów o roboty budowlane umów sprzedaży, umów najmu czy umów z dostawcami, sprawy dotyczące odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, wypłatę ubezpieczeń
  • pracownicze np. sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia, odwołania od wypowiedzenie umowy o pracę, sprawy dotyczące świadectwa pracy, roszczenia związane z mobbingiem

oraz negocjacje businessowe: negocjacje z pracownikami, negocjacje z dostawcami (miedzy innymi przy ustalaniu warunków i harmonogramu dostaw), negocjacje przy zawieraniu nowych umów z kontrahentami oraz negocjowanie zmian warunków umowy, negocjacje kredytowe.

Prowadzę również warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Szczegóły znajdują się w zakładce oferta. Serdecznie zapraszam!

Kim jestem

profil face

Dorota Uherek-Karasek

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym. Skończyłam również Studium Pedagogiczne na tej samej uczelni. Od kilkunastu lat pracuję w dziedzinie finansów w dużej firmie consultingowej w Katowicach. Jestem również mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych. Mój pełny profil zawodowy można znaleźć na portalu linkedin.

Mieszkam w Żorach razem z mężem i synami. Uwielbiam podróżować, poznawać nowe kraje oraz nowe kultury. Jeżdżę na nartach, pływam i tańczę zumbę. W wolnych chwilach czytam kryminały oraz gram w gry planszowe z rodziną lub przyjaciółmi.

KontaKt

Dorota Uherek-Karasek
tel. 603 458 024
e-mail: dorota.uherek@gmail.com

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Mediatora wybierają strony albo wyznacza go sąd (biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów).

Stawka ustalana jest indywidualnie z Klientem, w zależności od rodzaju sprawy, przy uwzględnieniu wartości przedmiotu sporu. W przypadku mediacji sądowych koszty wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia.

Koszty są ponoszone przez jedną ze stron lub dzielone są po równo na strony.

W przypadku skierowania stron do mediacji przez sąd, jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące.

W praktyce wszystko zależy od stron – może to być jedno albo kilka spotkań mediacyjnych.

Mediacje mogą zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody lub bez zawarcia ugody. Możliwe jest również, że dojdzie do porozumienia jedynie w części kwestii spornych.

Gdy dojdzie do wypracowania ugody w przypadku mediacji ze skierowania sądu (lub w przypadku gdy strony chcą wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie ugody) ugoda oraz protokół z mediacji są składane w sądzie. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.

W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Najlepiej zadzwonić pod numer tel. 603 458 024 lub napisać maila na adres dorota.uherek@gmail.com. Znajdziemy odpowiedni dla stron termin pierwszego spotkania oraz odpowiem na wszystkie pytania.

Close Menu
zadzwoń